KONGOS

View Original

Grand Prairie, Texas 12/6

Verizon Theatre at Grand Prairie. Photos by Jeff Olsen